شعر طنز – سبد کالا

 

*

*

 گـذر کـردیـم از سـال گـرانـی                        بـیـامـد مـاه آخـر مـژدگـانـی

خبر آمـد سـبـد در راه  داریـم                        کـه از کمبـود کـالا مـا  نـنالیـم

خبر آمد  سبد ها  رنگ رنگـست                     پـر از مـرغ و غـذاهـای قشنگست

کمی درخانه ها بحـث و جدل شد                      میـان همـسـران  رد و بـدل شـد

یکی می گـفت تـاب صـف نـدارم                     دگـر می گـفـت وای از حـال زارم

یـکی بایـد فدایـی گـردد آن روز                   که چون شمعی بسـوزد مجلس افروز

چـنان در شـوق بود آن مـرد خانه                      مـثـال مـرغــکــی دنـبـال دانـه

تمـام فکـر و ذکـرش آن سبـد بود                     دلـم را بـا سـخنـهایش بـفـرسـود

بـه هر کس  می رسید آنجا و اینجا                   چنین می گـفت مـرد خانـه ی مـا

مرا تا این سبد در صف کشاندست               زِ شوقش در دلم شـوری نشاندسـت

گهی یـاد بـرنـج آیـد بـه خـوابـم                      گـهـی از روغنش در پیـچ  و تـابـم

که تـا از مرغ آن اسمـی شـنیـدم                   ز خواب خـوش ، سحر ناگـه  پریـدم

نـدایـی در دلـم آمـد   بـه یکبـار                       کـه بایـد رفـت در صف هـای پُر بار

نبینی مردمان در صف چه حالـند                       گـهـی اشـکی بـریـزنـد و بنـالـنـد

گهی بی خواب و خور، دیوانه گشته               گـهی از عشقِ چون ، پـروانه گشته

یکی جنـگی کـنـد یا قیـل و قـالی                      یـکی از  او  رُبـایـد جـای خـالـی

بگـفـتا آن زنـان در صـف نشـسته                    هـمـه گریـان و نـالان زار و خـسته

تو را در سر هوای آن سبد نیست ؟!                امیدت در همین دنیا مگر چیست؟!

خلاصه مـردِ مـا بی تـاب گـردیـد                     به شوق آن سبد در شـهر چرخیـد

سـه روزی رفت و آمـد دسـت خالی               رُخـش زرد و دلـش افسـرده حـالی

سـه روز دیـگـرش بـا نـاامـیـدی                           بـه ذوق روغنـش از جـا پـریـدی

کنـون ما بی خبـر در انتـظاریـم                            گـهی اشـکی بـریـزیم و بـنـالیم

همه صف ها بـگشتم تـا بـه آخـر                          نـدیـدم یـک نشـان از یـارِ دلبـر

نـه کالا گیرمـان آمـد نـه هـمـسر                       نگـاهـم خیره مانـده  بر همان در

اگر  بینـد کسی  آن مـرد  مـا را                       حواسش پرت و آشـفتـه سـر و پـا

بـگیـرد دسـت او آرد بـه خانـه                           کـه مـا دیگـر نـگیـریم آن بـهـانـه

گـذشتیم از  سـبد های غـذایـی                       مـبـادا هـمـسـرم گـردد  فـدایـی

* فاطمه سادات اشرفی زاده

sabade-kala

 

The following two tabs change content below.
خطبه سرا

خطبه سرا

خطبه سرا at تالش
خطبه سرایی هستم و افتخار خدمتگزاری را در این وبلاگ "اطلاع رسانی خطبه سرا" بدست آورده ام من کامل نیستم اما خوشحال می شوم مکمل ناقصی من باشید در هر نوشته ای. آماده دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات شما کاربران محترم هستم.
 

نوشته های مشابه

  • نوشته مشابهی یافت نشد
 
 

0 دیدگاه به ثبت رسیده است

شما میتوانید اولین کسی باشید که دیدگاه خود را داده است .

 
 

پاسخی بدهید !

 
 
 

 
 
 


قابل توجه

دوستان و همشهریان عزیزی که فکر می کنند مطالبی مناسب برای درج در سایت دارند می توانند مطلب خود را در قسمت تماس با ما جهت درج در سایت ذکر کنند. البته واضح است که این مطالب پس از یک بررسی اجمالی به جهت اینکه دارای مقصود شخصی و یا توهین به افراد و ادارات و ... و نکات منفی دیگری نباشند و با افتخار در سایت خودتان - پایگاه اطلاع رسانی خطبه سرا - قرار خواهند گرفت. با تشکر ادمین